چشمی دزدگیر اماکن باسیم فوتال

• مناسب جهت فضای داخلی
• نوع اتصال : ارتباط سیمی با دستگاه
• محدوده شناسایی: 105 درجه افقی ، 15 متر عمق دید در دمای اتاق
• ارتفاع نصب: 2/4 متر
• قابلیت ها : عدم تداخل با امواج RFI – EMI

دزدگیر اماکن
دزدگیر اماکن کرج
پخش دزدگیر اماکن
پخش دزدگیر اماکن کرج