کابل کوکسیال آر جی 59

مغز و شیلد مس

دارای فویل

کلاف 500 متری