sushi

دتکتور باسیم D1

بازدید 1251

  9VDC ~16VDCولتاژکاری
  NO ، NCجامپرتنظیم حالت کارکردخروجی 
  دارای بیزرداخلی

#دزدگیر_اماکن_کرج