sushi

دتکتور باسیم D1

بازدید 1164

  9VDC ~16VDCولتاژکاری
  NO ، NCجامپرتنظیم حالت کارکردخروجی 
  دارای بیزرداخلی